RIDE KITSAP TRANSIT

Route 225 - One Stop No Longer Served

March 29, 2019

Route 225–Sheridan Park
One Stop No Longer Served

Effective April 8, 2019

Starting Monday, April 8, one bus stop on Route 225 along Wheaton Way near Shari’s restaurant will no longer be served. The closest stops are along Riddell Road at Redwood Plaza or Wheaton Way at Hollis Street. 

Routes 15, 23 and 217 will still serve this stop. 

route-225-stop-closure.jpg

Para la traducción de este documento al español, llame al 1-800-501-7433 durante el horario regular de oficina. 
El personal de servicio al cliente lo contactará a un intérprete.

Para sa pagsasalin ng dokumentong ito sa Tagalog, mangyaring tawagan ang 1-800-501-7433 sa normal na oras ng trabaho. Ikokonekta ka ng kawani ng customer service sa isang tagapagsalin.

Return to Main

Reasons to Use Kitsap Transit

No. 12

The Call Center

They help me find a way from Point A to Point B.

see all

Rider Stories

view all
pic button

Helpful Videos

view all
pic button

Ways to Share

Offices

60 Washington Avenue, Suite 200, Bremerton, WA 98337 Visit our office Phone: (360) 373-2877 or 1-800-501-RIDE